Kwaliteit is voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij streven er naar optimaal te voldoen aan deze verwachtingen binnen de kaders van onze professionele inzichten. Het kwaliteitsbeleid vormt mede de basis voor de uitvoering van het algemeen beleid. Er is voortdurend aandacht voor het verhogen van de efficiency, optimaliseren van de dienstverlening en het blijvend voldoen aan wet- en regelgeving. De kracht van onze organisatie ligt in het vormgeven van nieuwe ontwikkelingen, korte communicatielijnen en het via gestructureerd overleg voortdurend werken aan verbeteringen.

Het gaat Autimaat niet alleen om het leveren van,goede producten of diensten, maar ook om het beheersen van alle processen die nodig zijn om goede producten of diensten te kunnen leveren. Kwaliteit is niet statisch. We kunnen dus niet achterover gaan leunen als een bepaald kwaliteitsniveau bereikt is. Zolang wensen en verwachtingen kunnen veranderen, kan ‘kwaliteit’ altijd verbeterd worden. Om het kwaliteitsbeleid handen en voeten te geven, worden periodiek concrete en meetbare kwaliteitsdoelstellingen bepaald. Vervolgens worden maatregelen bepaald en uitgevoerd om die doelstellingen te realiseren. Tenslotte wordt de effectiviteit van de maatregelen bepaald en begint de cirkel opnieuw. De effectiviteit van een kwaliteitsmanagementsysteem wordt grotendeels bepaald door het in staat zijn van de organisatie om op basis van geconstateerde afwijkingen in het zorgproces te kunnen ‘leren en verbeteren’. Enerzijds door direct maatregelen te nemen om herhaling in te toekomst te voorkomen en anderzijds door het aanpassen van beleid en/of processen op basis van de ervaringen in de praktijk.

Naast ons intern kwaliteitsbeleid doen wij ook mee aan extern onderzoek om onze resultaten inzichtelijk te maken. Zo wordt bijvoorbeeld de cliënttevredenheid binnen Autimaat gemeten met digitale vragenlijsten door het Trimbos Instituut (GGZ-thermometer). Ook legt Autimaat verantwoording af aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Met behulp van NetQ, een monitoring platform binnen de gezondheidszorg op het gebied van Routine Outcome Monitoring (ROM), leveren wij gegevens aan bij SBG.