Gegevens GGZ Thermometer 2013

 

Nr

Indicator

Autimaat

1

Cliëntperspectief: het percentage cliënten waarbij de behandeling naar het oordeel van de cliënt heeft geleid tot verbetering en/of stabilisatie van de klachten.

95,56

2

Percentage cliënten dat informed consent ervaart, tot uiting komend in:

Een vastgelegd behandelplan/begeleidingsplan.
Een vastgelegde toestemming van de cliënt.

98,86

3

Deze indicator geeft het percentage cliënten weer dat keuzevrijheid ervaart.
Hierbij zijn twee componenten van belang:

1 De aangeboden mogelijkheid tot het kiezen van de eigen behandelaar.
2 De aangeboden mogelijkheid tot het kiezen uit het geboden zorgaanbod.

98,89

4

Het percentage cliënten dat aangeeft dat de behandeling/begeleiding voldoet aan de eigen zorgwensen. Hierbij zijn twee componenten van belang:

1 Juiste aanpak van de behandeling/begeleiding voor de klachten van de cliënt.
2 Het naar wens van de cliënt uitvoeren van het behandel- of begeleidingsplan.

De vervulling van zorgwensen geeft aan of de geleverde behandeling/ begeleiding in de ogen van de cliënt het juiste antwoord is op zijn/haar zorgvraag. Het is de maat voor de ervaren vraaggerichtheid van de zorg.

95,56

5

Het percentage cliënten dat aangeeft een adequate bejegening door de hulpverleners te ervaren.

96,67

6

Het percentage cliënten dat aangeeft een adequate informatieverstrekking door  hulpverlener te ervaren.

86,67

 

Gemiddeld Totaal Percentage

95,37

 

Bron: Trimbos instituut